Важная информация
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как просисходит сравнение строк в этом коде - Assembler

 1. #1 Как просисходит сравнение строк в этом коде - Assembler 
  Новичок
  Регистрация
  01.10.2017
  Сообщений
  1
  Сказал(а) спасибо
  0
  Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
  Assembler Code:
  1.  
  2. 00491530   55                     push    ebp
  3. 00491531   8BEC                   mov     ebp, esp
  4. 00491533   33C9                   xor     ecx, ecx
  5. 00491535   51                     push    ecx
  6. 00491536   51                     push    ecx
  7. 00491537   51                     push    ecx
  8. 00491538   51                     push    ecx
  9. 00491539   51                     push    ecx
  10. 0049153A   51                     push    ecx
  11. 0049153B   53                     push    ebx
  12. 0049153C   8BD8                   mov     ebx, eax
  13. 0049153E   33C0                   xor     eax, eax
  14. 00491540   55                     push    ebp
  15.  
  16. * Possible String Reference to: 'éV$÷ÿëë[‹å]Ã'
  17. |
  18. 00491541   686D164900             push    $0049166D
  19.  
  20. ***** TRY
  21. |
  22. 00491546   64FF30                 push    dword ptr fs:[eax]
  23. 00491549   648920                 mov     fs:[eax], esp
  24. 0049154C   8D55FC                 lea     edx, [ebp-$04]
  25.  
  26. * Reference to control TForm3.Edit1 : TEdit
  27. |
  28. 0049154F   8B8300030000           mov     eax, [ebx+$0300]
  29.  
  30. * Reference to: Controls.TControl.GetText(TControl):TCaption;
  31. |
  32. 00491555   E89A13FBFF             call    004428F4
  33. 0049155A   8B45FC                 mov     eax, [ebp-$04]
  34.  
  35. * Possible String Reference to: 'Èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ'
  36. |
  37. 0049155D   BA84164900             mov     edx, $00491684
  38.  
  39. * Reference to: System.@LStrCmp;
  40. |
  41. 00491562   E8692FF7FF             call    004044D0
  42. 00491567   7515                   jnz     0049157E
  43.  
  44. * Possible String Reference to: 'Ââåäèòå Èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ'
  45. |
  46. 00491569   BAA0164900             mov     edx, $004916A0
  47.  
  48. * Reference to control TForm3.Label3 : TLabel
  49. |
  50. 0049156E   8B8310030000           mov     eax, [ebx+$0310]
  51.  
  52. * Reference to: Controls.TControl.SetText(TControl;TCaption);
  53. |
  54. 00491574   E8AB13FBFF             call    00442924
  55. 00491579   E9D4000000             jmp     00491652
  56. 0049157E   8D55F8                 lea     edx, [ebp-$08]
  57.  
  58. * Reference to control TForm3.Edit1 : TEdit
  59. |
  60. 00491581   8B8300030000           mov     eax, [ebx+$0300]
  61.  
  62. * Reference to: Controls.TControl.GetText(TControl):TCaption;
  63. |
  64. 00491587   E86813FBFF             call    004428F4
  65. 0049158C   837DF800               cmp     dword ptr [ebp-$08], +$00
  66. 00491590   7515                   jnz     004915A7
  67.  
  68. * Possible String Reference to: 'Ââåäèòå Èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ'
  69. |
  70. 00491592   BAA0164900             mov     edx, $004916A0
  71.  
  72. * Reference to control TForm3.Label3 : TLabel
  73. |
  74. 00491597   8B8310030000           mov     eax, [ebx+$0310]
  75.  
  76. * Reference to: Controls.TControl.SetText(TControl;TCaption);
  77. |
  78. 0049159D   E88213FBFF             call    00442924
  79. 004915A2   E9AB000000             jmp     00491652
  80. 004915A7   8D55F4                 lea     edx, [ebp-$0C]
  81.  
  82. * Reference to control TForm3.Edit2 : TEdit
  83. |
  84. 004915AA   8B8304030000           mov     eax, [ebx+$0304]
  85.  
  86. * Reference to: Controls.TControl.GetText(TControl):TCaption;
  87. |
  88. 004915B0   E83F13FBFF             call    004428F4
  89. 004915B5   8B45F4                 mov     eax, [ebp-$0C]
  90.  
  91. * Possible String Reference to: 'Ðåãèñòðàöèîííûé êîä'
  92. |
  93. 004915B8   BAC4164900             mov     edx, $004916C4
  94.  
  95. * Reference to: System.@LStrCmp;
  96. |
  97. 004915BD   E80E2FF7FF             call    004044D0
  98. 004915C2   7512                   jnz     004915D6
  99.  
  100. * Possible String Reference to: 'Ââåäèòå ðåãèñòðàöèîííûé êîä'
  101. |
  102. 004915C4   BAE0164900             mov     edx, $004916E0
  103.  
  104. * Reference to control TForm3.Label3 : TLabel
  105. |
  106. 004915C9   8B8310030000           mov     eax, [ebx+$0310]
  107.  
  108. * Reference to: Controls.TControl.SetText(TControl;TCaption);
  109. |
  110. 004915CF   E85013FBFF             call    00442924
  111. 004915D4   EB7C                   jmp     00491652
  112. 004915D6   8D55F0                 lea     edx, [ebp-$10]
  113.  
  114. * Reference to control TForm3.Edit2 : TEdit
  115. |
  116. 004915D9   8B8304030000           mov     eax, [ebx+$0304]
  117.  
  118. * Reference to: Controls.TControl.GetText(TControl):TCaption;
  119. |
  120. 004915DF   E81013FBFF             call    004428F4
  121. 004915E4   837DF000               cmp     dword ptr [ebp-$10], +$00
  122. 004915E8   7512                   jnz     004915FC
  123.  
  124. * Possible String Reference to: 'Ââåäèòå ðåãèñòðàöèîííûé êîä'
  125. |
  126. 004915EA   BAE0164900             mov     edx, $004916E0
  127.  
  128. * Reference to control TForm3.Label3 : TLabel
  129. |
  130. 004915EF   8B8310030000           mov     eax, [ebx+$0310]
  131.  
  132. * Reference to: Controls.TControl.SetText(TControl;TCaption);
  133. |
  134. 004915F5   E82A13FBFF             call    00442924
  135. 004915FA   EB56                   jmp     00491652
  136. 004915FC   8D55EC                 lea     edx, [ebp-$14]
  137.  
  138. * Reference to control TForm3.Edit1 : TEdit
  139. |
  140. 004915FF   8B8300030000           mov     eax, [ebx+$0300]
  141.  
  142. * Reference to: Controls.TControl.GetText(TControl):TCaption;
  143. |
  144. 00491605   E8EA12FBFF             call    004428F4
  145. 0049160A   8B45EC                 mov     eax, [ebp-$14]
  146.  
  147. * Possible String Reference to: 'close'
  148. |
  149. 0049160D   BA04174900             mov     edx, $00491704
  150.  
  151. * Reference to: System.@LStrCmp;
  152. |
  153. 00491612   E8B92EF7FF             call    004044D0
  154. 00491617   7529                   jnz     00491642
  155. 00491619   8D55E8                 lea     edx, [ebp-$18]
  156.  
  157. * Reference to control TForm3.Edit2 : TEdit
  158. |
  159. 0049161C   8B8304030000           mov     eax, [ebx+$0304]
  160.  
  161. * Reference to: Controls.TControl.GetText(TControl):TCaption;
  162. |
  163. 00491622   E8CD12FBFF             call    004428F4
  164. 00491627   8B45E8                 mov     eax, [ebp-$18]
  165.  
  166. * Possible String Reference to: 'close'
  167. |
  168. 0049162A   BA04174900             mov     edx, $00491704
  169.  
  170. * Reference to: System.@LStrCmp;
  171. |
  172. 0049162F   E89C2EF7FF             call    004044D0
  173. 00491634   750C                   jnz     00491642
  174.  
  175. * Reference to Form3
  176. |
  177. 00491636   A19CE04900             mov     eax, dword ptr [$0049E09C]
  178.  
  179. * Reference to: Forms.TCustomForm.Close(TCustomForm);
  180. |
  181. 0049163B   E8F0D8FCFF             call    0045EF30
  182. 00491640   EB10                   jmp     00491652
  183.  
  184. * Possible String Reference to: 'Ââåäåííûå äàííûå íå âåðíû!'
  185. |
  186. 00491642   BA14174900             mov     edx, $00491714
  187.  
  188. * Reference to control TForm3.Label3 : TLabel
  189. |
  190. 00491647   8B8310030000           mov     eax, [ebx+$0310]
  191.  
  192. * Reference to: Controls.TControl.SetText(TControl;TCaption);
  193. |
  194. 0049164D   E8D212FBFF             call    00442924
  195. 00491652   33C0                   xor     eax, eax
  196. 00491654   5A                     pop     edx
  197. 00491655   59                     pop     ecx
  198. 00491656   59                     pop     ecx
  199. 00491657   648910                 mov     fs:[eax], edx
  200.  
  201. ****** FINALLY
  202. |
  203.  
  204. * Possible String Reference to: '[‹å]Ã'
  205. |
  206. 0049165A   6874164900             push    $00491674
  207. 0049165F   8D45E8                 lea     eax, [ebp-$18]
  208. 00491662   BA06000000             mov     edx, $00000006
  209.  
  210. * Reference to: System.@LStrArrayClr(void;void;Integer);
  211. |
  212. 00491667   E87C2AF7FF             call    004040E8
  213. 0049166C   C3                     ret
  214.  
  215.  
  216. * Reference to: System.@HandleFinally;
  217. |
  218. 0049166D   E95624F7FF             jmp     00403AC8
  219. 00491672   EBEB                   jmp     0049165F
  220.  
  221. ****** END
  222. |
  223. 00491674   5B                     pop     ebx
  224. 00491675   8BE5                   mov     esp, ebp
  225. 00491677   5D                     pop     ebp
  226. 00491678   C3                     ret
  Ответить с цитированием  
   

 2. #2  
  Супер модератор Аватар для >Quiet Snow<
  Регистрация
  11.04.2011
  Адрес
  Планета земля
  Сообщений
  3,931
  Сказал(а) спасибо
  1,842
  Поблагодарили 982 раз(а) в 840 сообщениях
  Записей в блоге
  1
  Так функцией жеж...

  Assembler Code:
  1. * Reference to: System.@LStrCmp;
  2. |
  3. 004915BD   E80E2FF7FF             call    004044D0
  4. 004915C2   7512                   jnz     004915D6


  Всех подробностей без кода на дельфе узнать не удастся, реверс это муторный процесс,
  лучше туда без углублённого знания ассемблера не лезть, т.к. просто толку не будет.
  Обучение прикладному программированию(по skype), качественно, недорого, 18+, вопросы в личку.
  «Если вы ничего не сделаете, я уверяю вас, ничего и не произойдёт» © Жак Фреско
  Ограниченно модерирую.
  Ответить с цитированием  
   

 3. Пользователь сказал cпасибо:

  Free Admin (02.10.2017)

Информация о теме
Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

 1. Ответов: 0
  Последнее сообщение: 05.06.2017, 14:09
 2. Ответов: 1
  Последнее сообщение: 22.05.2017, 22:58
 3. Помогите разобраться в коде.
  от Юрий Притула в разделе Assembler
  Ответов: 1
  Последнее сообщение: 10.04.2016, 03:28
 4. выявление корреляции и сравнение рядов
  от Костян Минаев в разделе Java
  Ответов: 0
  Последнее сообщение: 06.03.2016, 02:08
 5. Запись числа в двоичном коде
  от NoodLez в разделе C/C++
  Ответов: 1
  Последнее сообщение: 27.11.2012, 17:15
Ваши права
 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •